Onderwijskantoor De Cirkel

Privacybeleid

Onderwijskantoor De Cirkel geeft in samenwerking met de CED-Groep invulling aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 is gaan gelden voor de gehele Europese Unie. Hiertoe hebben wij conform de regelgeving in gezamenlijkheid een externe Functionaris voor Gegevensbescherming van de CED-Groep benoemd in de persoon van mevrouw M. van der Horst. Daarnaast is bij Onderwijskantoor De Cirkel een Security Officer benoemd. Hij onderhoudt de directe contacten met de Functionaris voor Gegevensbescherming en de klanten in geval van datalekken en privacy vragen. 

Onderwijskantoor De Cirkel heeft een Register Verwerking opgemaakt waarin naast een inventarisatie van alle activiteiten een opsomming wordt gemaakt van de grondslagen, het doel van verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de soort persoonsgegevens en de bewaartermijnen van persoonsgegevens. Daarnaast worden technische en organisatorische maatregelen beschreven die de privacy van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Onderwijskantoor De Cirkel verwerkt persoonsgegevens omdat zij de personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie verzorgt voor werkgevers in het onderwijs. Voor het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie worden persoonsgegevens vastgelegd. Eén van de primaire taken is het verzorgen van de salarisbetalingen aan werknemers van de opdrachtgevers. Om deze taak te kunnen uitvoeren worden gegevens vastgelegd met betrekking tot de persoon en het overeengekomen dienstverband. Onderwijskantoor De Cirkel maakt gebruik van een webportaal van Raet. Via dit portaal kunnen werkgevers en in bepaalde situaties ook werknemers gegevens aan Onderwijskantoor De Cirkel verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt in het personeelsinformatiesysteem en toegevoegd aan het personeelsdossier. Ten behoeve van de gegevensverwerking beroept Onderwijskantoor De Cirkel zich op uitvoering van de overeenkomst tussen De Cirkel en klant alsmede daarbij horende wettelijke verplichtingen. Specifieke toestemming van werknemers aan De Cirkel is daarbij niet aan de orde. 

Onderwijskantoor De Cirkel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij worden de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen. Met onze softwareleveranciers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten die onze leveranciers doen verplichten om op juiste wijze in kader van beveiliging en vertrouwelijkheid (conform wet- en regelgeving) met de verwerkte persoonsgegevens om te gaan. m.vanderhorst@cedgroep.nl 

Onderwijskantoor De Cirkel maakt onderdeel uit van Stichting Nissewijs

Klik hier voor het privacyreglement welke is opgesteld door Stichting Nissewijs en van toepassing is op Onderwijskantoor De Cirkel.

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming: 

Marion van der Horst E: m.vanderhorst@cedgroep.nl